ASUS ROG G551JK - Izjava o globalnoj sukladnosti s propisima koji se odnose na zaštitu okoliša 

background image

Izjava o globalnoj sukladnosti s propisima koji

se odnose na zaštitu okoliša

ASUS se u projektiranju i proizvodnji svojih uređaja pridržava smjernica o

ekološkoj izvedbi i brine se o tome da svaka faza životnog vijeka ASUS proizvoda

bude u sukladnosti s globalnim propisima za zaštitu okoliša. Pored toga ASUS

objavljuje relevantne podatke prema zahtjevima odgovarajućih propisa.

Posjetite http://csr.asus.com/english/Compliance.htm radi objavljenih podataka

prema zahtjevima odgovarajućih propisa s kojima je ASUS sukladan:
Japanske izjave o materijalima JIS-C-0950

EU REACH SVHC

Korejski RoHS

Švicarski zakoni o energiji