ASUS ROG G551JK - Wi-Fi

background image

Wi-Fi

Pristupajte e-pošti, surfajte internetom i zajednički koristite aplikacije

putem društvenih stranica pomoću Wi-Fi veze prijenosnog računala.

VAŽNO! Isključite Airplane mode (Zrakoplovni način rada) da

aktivirate Wi-Fi. Više informacija potražite u poglavlju Settings (Postavke).

Aktiviranje Wi-Fi veze

Wi-Fi vezu na prijenosnom računalu aktivirajte prema sljedećim

uputama:

1.

Aktivirajte Charms bar (Traku Charms).

2.

Kucnite

i kucnite

.

3.

Odaberite pristupnu točku na popisu raspoloživih

Wi-Fi veza.

4. Kliknite

Connect (Poveži) da pokrenete mrežnu

vezu.

NAPOMENA: Morat ćete unijeti sigurnosni ključ za

aktivaciju Wi-Fi veze.

5.

Ako omogućite dijeljenje između prijenosnog

računala i drugih sustava s aktiviranom bežičnom

vezom, kucnite Yes, turn on sharing and connect

to devices (Da, uključite uređaje za dijeljenje i

povezivanje). Kucnite No, don’t turn on sharing

or connect to devices (Ne, nemoj uključiti

dijeljenje ili povezivanje s uređajima) ako ne

želite aktivirati funkciju dijeljenja.

background image

E-priručnik za prijenosno računalo

71