ASUS ROG G551JK - ประกาศเกี่ยวกับความสอดคล้อง

background image

ประกาศเกี่ยวกับความสอดคล้อง

ข้อกำาหนด R&TTE (199/5/EC)

รายการต่อไปนี้มีความสมบูรณ์ และได้รับการพิจารณาว่ามีความเกี่ยวข้อง และเพียงพอ:

ข้อกำาหนดที่สำาคัญ ใน [บทความ 3]

ข้อกำาหนดในการป้องกันสำาหรับสุขภาพ และความปลอดภัย ใน [บทความ 3.1a]

การทดสอบความปลอดภัยทางไฟฟ้า ที่สอดคล้องกับ [EN 60950]

ข้อกำาหนดในการป้องกัน สำาหรับความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า ใน [บทความ 3.1b]

การทดสอบความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า ใน [EN 301 489-1] & [EN 301 489-17]

การใช้คลื่นสเปกตรัมวิทยุอย่างมีประสิทธิภาพ ใน [บทความ 3.2]

ชุดการทดสอบวิทยุ ที่สอดคล้องกับ [EN 300 328-2]