ASUS ROG G551JK - เกสเจอร์หนึ่งนิ้ว

background image

เกสเจอร์หนึ่งนิ้ว

แทป/ดับเบิลแทป/ดับเบิลคลิก

ในหน้าจอ เริ่ม, แทปแอปเพื่อเปิดแอป

ในโหมด เดสก์ทอป, ดับเบิลแทปรายการ เพื่อเปิดแอป

ลากและปล่อย

ดับเบิลแทปรายการ จากนั้นเลื่อนนิ้วเดียวกันโดยไม่ต้องยกออกจากทัชแพด

ในการปล่อยรายการไปยังตำาแหน่งใหม่ ให้ยกนิ้วของคุณออกจากทัชแพด

background image

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

37

คลิกซ้าย

คลิกขวา

ในหน้าจอเริ่ม,

คลิกแอปเพื่อเปิดการทำางาน

ในโหมดเดสก์ทอป

ดับเบิลคลิกที่แอปพลิเคชั่นเพื่อเปิด

ใช้งาน

ในหน้าจอเริ่ม คลิกแอปเพื่อเลือก

และเปิดแถบการตั้งค่า

นอกจากนั้น คุณยังสามารถกดปุ่มนี้เพื่อ

เปิดแถบ

All Apps (แอปส์ทั้งหมด)

ได้ด้วย

ในโหมดเดสก์ทอป

ใช้ปุ่มนี้เพื่อเปิดเมนูคลิกขวา

หมายเหตุ: พื้นที่ด้านในเส้นประ แทนตำาแหน่งของปุ่มเมาส์ซ้ายและปุ่มเมาส์ขวาบนทัชแพด

background image

38

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

ปัดขอบบน

ในหน้าจอ เริ่ม, ปัดจากขอบบนเพื่อเปิดแถบ

All apps (แอปส์ทั้งหมด)

ในแอปที่รันอยู่ ปัดจากขอบบน เพื่อดูเมนูของแอป

ปัดขอบซ้าย

ปัดขอบขวา

ปัดจากขอบซ้าย เพื่อสลับแอปส์ที่กำาลังรันอยู่

ปัดจากขอบขวาเพื่อเปิด

Charms bar

background image

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

39